21.10.2021.

iceland.png

 

PROJEKT MentArt –

projekt podrške osobama s psihičkim teškoćama i promidžbe mentalnog zdravlja

Projekt MentArt progovara o problemima osoba s psihičkim teškoćama osvještavanjem javnosti o postojanju ovakve vrste problema, a sve u cilju destigmatizacije osoba s psihičkim teškoćama i širenju poruke o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja. Kako bi se postigao ovaj cilj provodit će se sljedeće aktivnosti: Fokus grupe s osobama s psihičkim teškoćama s ciljem lakšeg detektiranja problema s kojima se ove osobe svakodnevno susreću, dva okrugla stola na temu mentalnog zdravlja, radio emisije, podcasti, promotivni štandovi, volonterske aktivnosti, MentArt festival na kojem ćemo kroz različite umjetničke oblike nastojati približiti priče i živote osoba s psihičkim teškoćama te odaslati poruku o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja.

Projekt će se provoditi na dvije razine, direktno u kontaktu s osobama s teškoćama njihovim aktivnim uključivanjem u aktivnosti te dodatnim osnaživanjem kao i informiranjem i senzibiliziranjem javnosti o postojanju ovog problema.

Nakon završenog projekta očekujemo da će lokalna vlast biti sklonija donošenju odluka koje će osobama s teškoćama osigurati lakše ostvarivanje njihovih ljudskih prava. Također očekujemo veću potporu udrugama koje rade s osobama s psihičkim teškoćama. Projekt ima za cilj informirati javnost što su psihički poremećaji i kako oni nastaju, što će im u konačnici pomoći stvoriti jasniju i prihvatljiviju sliku života osoba s psihičkim teškoćama. Projekt ima za cilj povećanje svijesti građana o  važnosti zaštite mentalnog zdravlja te pravovremenog traženja pomoći. Osim toga ojačat će se sektorska suradnja kroz partnerstvo s udrugom K.U.M. te međusektorska suradnja kroz organizaciju i provedbu MentArt Festivala.  Projektne aktivnosti utjecat će na jačanje kapaciteta organizacije za rad na promicanju i zaštiti ljudskih prava osoba s psihičkim teškoćama te ćemo kroz projekt svoj rad proširiti i na manje razvijena geografska područja.

Što se tiče samih osoba s psihičkim teškoćama očekujemo lakše ostvarivanje njihovih prava po pitanju dobivanja posla, ostvarivanja socijalnih usluga, uključivanja u društvene aktivnosti kao  i točne i pravovremene informacije o vrstama pomoći koje mogu dobiti. Očekujemo i uključivanje većeg broja osoba s teškoćama u edukativne programe rada na sebi što bi doprinijelo njihovoj većoj uključenosti u obiteljski, radni i društveni život.

Dodane vrijednosti projekta su manja opterećenost zdravstvenog sustava na način da će više osoba s teškoćama potražiti pomoć u Savjetovalištu i rješavati svoje probleme kroz savjetovanje i psihoterapiju. Dobit ćemo uvid u stanje, potrebe i način življenja osoba s psihičkim teškoćama koja nam mogu pomoći u našim daljnjim projektima. Obitelji osoba s psihičkim teškoćama će također osjetiti sve dobrobiti provedbe projekta. I ono najvažnije projekt će se, kroz sve gore navedene aktivnosti (Fokus grupe s osobama s psihičkim teškoćama, medijska kampanja, okrugli stolovi, promidžbeni štandovi, MentArt festival), doprinijeti stvaranju kvalitetne lokalne zajednice bez predrasuda temeljene na važnim ljudskim značajkama prihvaćanju, uvažavanju, podršci i posvećenosti jer će problem osoba s psihičkim teškoćama učiniti vidljivijim i prihvatljivijim javnosti.

    

Trajanje projekta: 1.10.2021. – 30.4.2022.

Vrijednost projekta: 14.853,00 EUR

Kontakt osoba za projekt: Ivona Vučić

Web stranica organizacije i FB stranica: www.savjetovaliste-lanterna.hr i https://www.facebook.com/mentartlanterna

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom K.U.M. Proložac

 

 

Summary of the project MentArt –

the project that supports people with mental disabilities and promotes mental health

 

 

Project MentArt discusses problems of people with psychological difficulties by raising awareness about the existence of these types of problems, all with the objective of destignatizing persons with psychological difficulties and spreading the message of the importance of protecting and maintaining mental health. In order to accomplish these goals, following activities will be carried out: focus groups with persosns with psychological difficulties with the aim of detecting problems these persons encounter daily, two round tables on the topic of mental health, radio shows, podcasts, promotioinal stands, volunteering activities, MentArt festival at which we will try to bring closer the stories and lives of people with psychological difficulties through different art forms and send out the message of importance of protecting and maintaining mental heaalth.

This project will be implemented on two levels; directly in contact with persons with mental health issues by engaging them in to active participation in the activities and further encouraging them, as well as by informing and sensitizing the public about the existence of this problem.

Following the ending of the project, we expect the local government to be more inclined to make decisions which would ensure people with mental health issues have easier time realizing their human rights. Furthermore, we expect greater support given to associations working with people with mental health issues.

The project aims to inform the public about what psychological disorders are and how they appear, which will eventually help them create a clearer and more accepting picture of life of people struggling with mental health issues. The project aims to increase citizens' awareness about the importance of protecting mental health and seeking help in a timely manner. Besides, this will streghten the collaboration of sectors through partnering with the K.U.M. association, as well as the inter-sectional collaboration through organizing and holding the MentArt Festival. Project activities will affect strengthening the capacities of the organization that works with promoting and protecting human rights of people with mental health issues and we will expand our work to under-developed areas through this project.

Concerning the people with mental health problems, we expect easier implementation of their rights regarding finding work, acquiring social aids, becoming involved in social activities, and getting accurate and timely information about all types of help available. We expect involvement of a larger number of people with difficulties in the educational programs where they can learn self-help, which would contribute to their stronger engagement in the family, work, and social life.

The additional benefits of the project are lowering the overload of the health-care system in a way that more people with difficulties can find help in the counseling center and solve their problems through counseling and psychotherapy. We will get insight in the state, needs and the living habits of people with mental health issues which will help us in our future projects. Families of people with mental health issues will benefit from this project as well. Most importantly, the project will all aforementioned activities (focus groups with persons with psychological difficulties, media campaign, round tables, promotional stands, MentArt festival) contribute to creating a high quality local community that's without prejudice and founded on important human qualities of acceptance, respect, support and devotion for it will make the problems of persons with psychological difficulties seen and accepted by the public.

 

Project duration: October 1, 2021 – April 30, 2022.

Project value: 14.853,00 EUR

Contact person for the project: Ivona Vučić

Web page of the organization and FB page: www.savjetovaliste-lanterna.hr https://www.facebook.com/mentartlanterna

The project is carried out in partnership with the K.U.M Proložac Association

 

ZAJEDNO SMO JAČI –

GRUPE SAMOPOMOĆI I RADIONICE ART TERAPIJE NASTAVLJAJU SA SVOJIM RADOM

 

Savjetovalište Lanterna nastavlja s provedbom programa Zajedno smo jači, podržanom od Ministarstva zdravstva, a koji je namijenjen prvenstveno osobama oboljelim od kroničnih nezaraznih, zaraznih i rijetkih bolesti.

Aktivnosti koje nudimo su individualni savjetodavni te po potrebi terapeutski rad, grupe samopomoći te radionice Art terapije Misli u boji.

S obzirom da u manjim gradovima kao što je Makarska često izostaje ovakva vrsta psihosocijalne podrške osobama koje se suočavaju s težim dijagnozama odlučili smo organizirati savjetodavni te po potrebi terapeutski rad upravo za te naše građane kako bismo im omogućili da uz pomoć stručne osobe lakše prođu proces suočavanja i prilagodbe s izmijenjenim životnim okolnostima.

Grupe samopomoći kreću s radom u ponedjeljak, 18.10.2021. u 19 sati. To su edukativne grupe na kojima polaznici rade na usvajanju uvjerenja Teorije izbora, čiji je utemeljitelj Dr. William Glasser, američki psihijatar i psihoterapeut, koji je rekao da  naša sreća i mentalno zdravlje ovisi o životu koji odabiremo živjeti te načinu slaganja s ljudima s kojima smo u svakodnevnom kontaktu.

Trebamo se upitati u što vjerujemo. Vjerujemo li da doista upravljamo svojim životima i svojim zdravljem i ponašamo li se u skladu s tim vjerovanjem. Potrebno je osvijestiti da svojim zdravljem upravljamo kroz odabir svojih ponašanja, svoj načina življenja i da je naše kako  mentalno tako i tjelesno zdravlje odraz naših uspješnih ili manje uspješnih odabira ponašanja. Život stavi pred nas različite priče, a na nama je da izaberemo hoćemo li se i kako uskladiti s tim okolnostima. Življenje u ljubavi i življenje u strahu stvaraju suprotne učinke na tijelo i um. Koliko god da nam je ponekad teško, uvijek imamo mogućnost izbora. I kad se suočavamo s nekom teškom dijagnozom možemo izabrati vidjeti tu našu bolest kao priliku da svoj život očistimo od stresa i svega onoga što nas je do sada činilo nesretnima i ispuniti svoj život radošću i ljubavlju.

Na grupama samopomoći učimo, kako uz primjenu Teorije izbora, poboljšati i svoje mentalno i svoje tjelesno zdravlje odabirom uspješnijih oblika ponašanja.
Voditeljice su psihologinje i psihoterapeutkinje Ivona Vučić i Matea Jukić Talaja.

 

Za istu grupu korisnika Savjetovalište Lanterna nudi i radionice kreativne terapije Misli u boji. Radionice će krenuti s radom u subotu 9. listopada i održavat će se kao i do sada jedan put tjedno. Voditeljica radionica će ponovo biti naša suradnica Tina Divić, umjetnica i profesorica likovne kulture i umjetnosti.

Kroz radionice Misli u boji polaznici rade na otkrivanju svojih unutarnjih potencijala, kreativnih resursa te pozitivnih i jakih strana koje im mogu pomoći da se lakše suoče sa svakodnevnim problemima, sagledaju ih u novom svjetlu, bolje razumiju i s njima nose na konstruktivniji način. Ono što je važno naglasiti je to da se od polaznika ne zahtijevaju nikakva umjetnička umijeća i znanja. Svi smo na neki način kreativna bića sa pregršt zatomljenih potencijala koje tek treba otkriti. 

Ako ste osoba koja uživa u tome da dozna nešto više o sebi i načinima na koji se može bolje slagati s bliskim i dragim ljudima onda su ove aktivnosti nešto za vas.

 

Savjetovalište Lanterna vas poziva da se priključite u što većem broju.

 

Prijaviti se možete na tel. 0989591594 ili 021/616 992 kao i putem maila ili fb stranice.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                          Voditeljica projekta:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ivona Vučić

04.10.2021.

 

OBNOVI SVOJ KVART I NAJBLIŽE SUSJEDSTVO

Savjetovalište Lanterna se uključilo kao partner u akciju Javne ustanove Park prirode Biokovo Obnovi svoj kvart i najbliže susjedstvo.  Kroz ovaj projekt će se obilježiti važni datumi zaštite prirode i okoliša. Cilj akcije je poticanje svih uzrasta i razina na zajedničko djelovanje za obnovu osjećaja o brizi za planet Zemlju, naš jedini zajednički dom. Kvaliteta našeg života ovisi izravno o stanju okoliša i prirode. Zato svatko treba i može doprinijeti da priroda oko nas bude zdravija i stabilnija te time otpornija na promjene.

22.04.2021.

 

Projekt Razvijaj se, volontiraj!

Lokalni volonterski centar – Lanterna

U sklopu projekta “Razvijaj se, volontiraj”, od siječnja 2021. s radom je započeo Lokalni volonterski centar Lanterna.  Savjetovalište Lanterna je nositelj projekta, a projekt je podržan od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Volonterski centar Lanterna je mjesto gdje zainteresirani pojedinci ili organizatori volontiranja mogu dobiti potrebne informacije o volontiranju i volonterstvu;

Ciljevi projekta su;

  • povećati broj građana u volonterskim aktivnostima kroz razne edukacije

  • povećati broj organizatora volontiranja

  • osigurati uvijete za bolje vrednovanje volonterskog rada

Aktivnosti projekta su;

  • informiranje i edukacija volontera i organizatora volontera

  • organizacija stručnih edukacija o volontiranju i upravljanju volonterima

  • uspostava baze volontera i baze organizatora volontiranja

  • posredovanje u volonterskoj razmjeni

  • promocija volonterstva i vrednovanja volonterskog rada

 

U sklopu projekta zaposlili smo jednu osobu a planirano trajanje projekta je 24 mjeseca. Osim Savjetovališta Lanterna, koje je provoditelj projekta, ostali partneri su; Udruga Sunce, Grad Makarska, Općina Tučepi, Općina Podgora, Centar za socijalnu skrb Makarska i Osnovna škola Stjepana Ivičevića.

12.04.2021.

 

Započele besplatne pripreme za državnu maturu Savjetovališta Lanterna

Već petu godinu zaredom, od 2017., Savjetovalište Lanterna organizira besplatne pripreme državne mature iz Hrvatskog jezika s ciljem da se maturantima makarskih srednjih škola olakša pripremanje gradiva i smanji nepotreban stres u situaciji koja im je važna za planiranje budućnosti, posebno u vrijeme pandemije koronavirusa.

Ove godine pripreme za državnu maturu iz Hrvatskog jezika održavaju se online kroz ukupno 13 susreta kroz koje će učenici biti detaljno upoznati sa svim sadržajima ispita.

I ovu godinu pripreme  vodi profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Antonija Vuletić, uz koordinaciju psihologinje, profesorice Sanje Puharić.

Pripreme su započele 30. siječnja i trajat će do 8. svibnja. Kroz ovih 13 susreta, subotom od 10 do 12,45 sati,  učenici će biti detaljno upoznati sa svim jezičnim i gramatičkim sadržajima koji su obrađivani  kroz srednjoškolsko obrazovanje kao i sa svim književnim ispitnim djelima za školski esej.

Sadržaji će im biti prikazani kroz PowerPoint prezentacije uz mnoge popratne vježbe i testove kako bi im se znatno olakšalo praćenje i usvajanje gradiva. Također će dobivati i različite vrste eseja sa smjernicama za vježbu kako bi razvijali potrebne vještine pisanja. – kazala nam je voditeljica.

Kao organizatori, iskreno se nadamo se da ćemo i ove godine ostvariti temeljni cilj: ojačati samopoštovanje  i učenicima smanjiti strah od neuspjeha posebno u ovo teško i neizvjesno vrijeme pandemije, a nadamo se da ćemo potaknuti u učenicima volju za daljnjim učenjem i kvalitetnijim pripremanjem državne mature.

Možemo reći da već imamo dobro iskustvo u provođenju ove aktivnosti, da je svake godine nastojimo unaprijediti što potvrđuje veliki interes maturanata.

Ponosni smo što smo kvalitetno realizirali ovaj projekt o čemu svjedoče i sami učenici koji su u svojim evaluacijama dali najviše ocjene pripremljenosti i stručnom znanju profesorica, te organizaciji i korisnosti ovih priprema.  Ove godine u  pripreme je uključeno 40-ak učenika.

Mišljenja smo da smo na ovaj način omogućili izjednačavanje prilika svim maturantima za ostvarenje boljeg uspjeha na državnoj maturi, a samim time i omogućili lakše upisivanje željenih studija.

Napominjemo da vjerujemo da će i ovogodišnji projekt  Savjetovališta  Lanterna priprema za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika biti podržan od Grada Makarske; i ove godine u okviru projekta Jednake mogućnosti za sve.

 

Sanja Puharić, prof., psihologinja

predsjednica Savjetovališta Lanterna

16.02.2021.

 

 PROGRAM ZAJEDNO SMO JAČI NASTAVLJA S RADOM I OVE GODINE

 

U subotu, 9. siječnja Savjetovalište Lanterna je nastavilo sa radionicama kreativne terapije Misli u boji. Voditeljica radionice je Lanternina dugogodišnja suradnica prof.  umjetnosti i povijesti umjetnosti Tina Divić.

Prije dolaska je potrebna prijava zbog organizacije prostora i poštivanja epidemioloških mjera. Radionice su dio programa Zajedno smo jači. Program već drugu godinu podržava Ministarstvo zdravstva i namijenjen je unaprjeđenju zdravlja osobama sa zdravstvenim teškoćama, ali i sve druge zainteresirane osobe su dobro došle. Često nismo ni svjesni koliko odabirom svog ponašanja i svojim lošim životnim navikama utječemo na svoje kako mentalno tako i tjelesno zdravlje. Dugotrajna frustracija i nesretnost uništavaju našu sreću, a sreća je uvijek vezana za naše kako mentalno tako i tjelesno zdravlje. Zato bismo češće trebali razmišljati o tome što biramo činiti u životu kako bismo živjeli sretniji i ispunjeniji život.

Ovo je novi ciklus radionica pa su novi polaznici dobro došli. Na sljedećoj radionici će se polaznici ponovo podsjetiti što je to kreativna terapija i kako nam može pomoći u svakodnevnom životu. Voditeljica je pripremila i jedan kraći film o važnosti mentalnog zdravlja. Na radionicama polaznici rade na otkrivanju svojih unutarnjih potencijala, kreativnih resursa,  svojih jakih strana koje im mogu pomoći da se lakše suoče s problemima, sagledaju ih u novom svjetlu, bolje razumiju te s njima nose na jedan uspješniji i bolji način.

Kao alat na radionicama se koriste umjetnički mediji i kreativno izražavanje (slikanje, crtanje, modeliranje, igra, pokret, govor tijela) kako bi se omogućio pristup vlastitim osjećajima i mislima. Od polaznika se ne zahtijeva nikakvo umjetnička umijeća i znanje već se polazi od pretpostavke da smo svi kreativna bića sa pregršt zatomljenih potencijala koje treba otkriti.

Zainteresirani se mogu javiti na mob 0989591594 ili direktno voditeljici na broj 0915115974 te putem FB stranice Savjetovališta Lanterna.


                                                                                                                                                                                 Voditeljica projekta:
                                                                                                                                                                                 Ivona Vučić

16.02.2021.

NAUČITE KAKO NAPRAVITI SVOJE NOVINE

 

U subotu, 30.10 u 14.30 Savjetovalište Lanterna organizira novinarsku radionicu za učenike 7. i 8. Razreda. Radionice će se održavati u prostoru Savjetovališta Lanterna uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Polaznici bi se poticali da promišljaju i obrađuju teme i događaje koji su njima zanimljivi, da kritički razmišljaju o svakodnevnim stvarima ali i o ulozi medija, te su radionice zamišljene maksimalno interaktivno. Dio radionica bi se provodio i na terenu.  

 

Kroz 10 tjedana prošle bi se osnove novinarstva, a u praksi bi se prošle sve važnije novinarske forme počevši od vijesti do reportaže, odnosno programa za obradu fotografija i prijeloma.

 

Radionice će voditi grafički dizajner Dominik Glučina i novinarka Ivona Ćirak.

28.10.2020.

DODJELA NAGRADA VOLONTERIMA 2020.

 

Tradicionalnu dodjelu nagrada volonterima, već četvrtu po redu, održali smo jutros u prostorijama vatrogasnog doma. Želimo se još jednom od srca zahvaliti svima koji su nekoga nominirali i čestitati nominiranima i onima koji su osvojili nagrade!

 

Ovim putem ćemo objaviti sve koji su ponos našeg grada:

 

Za kategoriju mladi volonter/volonterka do 25 godina

Dobitnica: Bruna Rašić

Zahvalnica: Lucija Batinović

 

Za kategoriju Organizator volontiranja 2020.

Dobitnici su: Pjevački zbor matice umirovljenika - Marineta

Zahvalnica: Udruga za održivi razvoj Osejava

Zahvalnica: Udruga Kačić

Zahvalnica: PK Galeb

 

Za kategoriju Dugogodišnji doprinos razvoju lokalne zajednice volonterskim radom

Dobitnik: Nenad Židić

 

Kategorija za Volontera/volonterku godine

Dobitnik: Zvonko Puharić

Zahvalnica: Nives Rašić

 

Posebne zahvalnice

Volonterski centar Crvenog križa Makarska

pok. Zoja Puharić

26.10.2020.

IZLET NA BIOKOVO

 

Savjetovalište Lanterna je organiziralo poludnevni izlet na Biokovo u sklopu projekta „Rastimo uz pokret”, financiranog od Ministarstva zdravstva. U izletu je sudjelovalo 13 djece, od drugog do šestog razreda osnovne škole i projektni tim od 4 odraslih.

 

Na izlet smo se uputili 22.10. u 13 sati, u organizaciji agencije Tip – extreme. Za početak, otišli smo do vidikovca Skywalk, „Nebeske šetnice”, koji je napravljen od stakla, u obliku potkove i nalazi se iznad litice na nadmorskoj visini od 1228 metara. Važno je naglasiti kako su sva djeca bila dovoljno odvažna i prošetala (i par puta) po vidikovcu, promatrajući u daljini otoke Hvar, Brač, Korčulu, pa čak i Vis.

Nakon vidikovca, uputili smo se u kratku šetnju do vrha Sinjal (1333 m). Tijekom šetnje susreli smo divlje konje, vidjeli fosile morskoga ježa i okamenjenog puža, a cijeli izlet je bio popraćen edukativnim crticama o Biokovu i njegovoj flori i fauni koje je vodička djeci približila i učinila još zanimljivijim.

Uslijedila nam je večera u restoranu „Vrata Biokova” nakon koje smo se kratko još prošetali da pogledamo sjajan zalazak, sretnemo krave i bika i nakon svega, sretni i zadovoljni krenemo svojim kućama. Za kraj, djeca su s radošću sudjelovala u kvizu o svemu što su taj dan naučili.

26.10.2020.

 

GRUPE SAMOPOMOĆI SAVJETOVALIŠTA LANTERNA NASTAVLJAJU S RADOM

 

U sklopu programa Zajedno smo jači, podržanom od Ministarstva zdravstva, a koji je namijenjen prvenstveno osobama oboljelim od kroničnih nezaraznih, zaraznih i rijetkih bolesti, Savjetovalište Lanterna započinje ponovo s radom grupa samopomoći. Grupe samopomoći su edukativne grupe na kojima polaznici rade na usvajanju uvjerenja Teorije izbora, čiji je utemeljitelj Dr. William Glasser, američki psihijatar i psihoterapeut, koji je rekao da  sreća ili mentalno zdravlje znače život koji odabiremo živjeti, slagati se dobro s ljudima oko nas i koji su nam dragi, činiti sa svojim životom ono što vjerujemo da je vrijedno i ne činiti ništa što bi nekoga moglo omesti da ima jednake šanse za sreću kao i mi.

Kroz rad grupa samopomoći, polaznici imaju mogućnost da, kroz razgovor s voditeljicama i ostalim polaznicima, pronađu način da u prvi plan postave svoje zdrave i jake strane te ključne bliske osobe.
Na zdravlje možda ne možemo direktno utjecati, ali je dobro znati da zdravljem možemo upravljati kroz odabir svojih ponašanja, svoj načina življenja jer je naše i mentalno i tjelesno zdravlje odraz naših uspješnih ili manje uspješnih odabira ponašanja. Život stavi pred nas različite priče, a na nama je da izaberemo hoćemo li se i kako uskladiti s tim okolnostima. Življenje u ljubavi i življenje u strahu stvaraju suprotne učinke na tijelo i um. Koliko god da nam je teško, trebamo znati da uvijek imamo mogućnost izbora i da možemo izabrati vidjeti bolest kao priliku da svoj život očistimo od stresa i svega onoga što nas je do sada činilo nesretnima i ispuniti svoj život radošću i ljubavlju. Upravo na grupama samopomoći možete naučiti, kako uz primjenu Teorije izbora, poboljšati i svoje mentalno i svoje tjelesno zdravlje odabirom sretnijih i uspješnijih oblika ponašanja.
Grupe kreću s radom u ponedjeljak, 19.10. u 19 sati te ćemo se o daljnjem nastavku rada grupa dogovoriti na prvom sastanku.

Voditeljice su psihologinje i psihoterapeutkinje Ivona Vučić i Matea Jukić Talaja, a prijaviti se možete u Savjetovalištu Lanterna na telefon 021/616-992, mob.  ili putem Facebook stranice Savjetovališta Lanterna.
 

14.10.2020.

tolstoj-glavna.jpg

„OBITELJ VOLONTIRA ZA OBITELJ”

 

Jučer, 29.9. Savjetovalište Lanterna je održalo humanitarnu prodaju kolača pod nazivom "Obitelj volontira za obitelj". Svi prikupljeni prilozi u iznosu od 3130 kn idu potrebitoj obitelji iz Makarske.

Ova akcija je organizirana povodom manifestacije Hrvatska volontira, čija je ovogodišnja tema obiteljsko volontiranje.

Kolače su radili naši vrijedni volonteri i ovim putem ih želimo istaknuti i poimenice se zahvaliti: Manuela Puharić, Snježana Glučina, Sanja Puharić, Elija Radić, Zrinka Agić, Marija Ravlić, Miranda Šimić, Danijela Šimić, Anamarija Šimić, Lucija Batinović, Ivona Vučić, Slastičarna Romana.

Također, zahvaljujemo svima koji su ove kolače kupili ili dali prilog i time nesebično pomogli!

01.10.2020.